مطالعات معارف حدیثی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تنظیم مقاله ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/28 | 
 
راهنمای تنظیم مقاله ها
۱. مقاله ارسالی باید پژوهشی گویای نوآوری درمسائل  تفسیر و دارای ساختار ذیل باشد:
۱-۱.عنوان: بیانگرمسئله مقاله. 
۲-۱. چکیده: آبینه تمام نمای مقاله و فشرده بحث.
۱-۳. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.
۱-۴.طرح مسئله:شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.
۵-۱.بدنه اصلی مقاله با جهت گیری انتقادی٬تحلیلی٬مستند ومستدل.
۶-۱.نتیجه
۱-۷.کتابشناسی با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل:
کتاب
نام خانوادگی(شهرت)٬نام٬سال انتشار٬عنوان کتاب٬مترجم یا مصحح٬شماره جلد٬محل نشر٬ناشر.
مقاله
نام خانوادگی(شهرت)٬نام٬سال انتشار٬عنوان مقاله٬عنوان نشریه یا مجموعه مقالات٬شماره٬صفحات٬محل نشر٬ناشر.
  •  ـ اگر دو اثر از یک مولف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.
ـ منابع لاتین به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.
۲.ارجاعات در پاورقی قرار بگیرند:(نام خانوادگی مولف٬نام اثر٬شماره جلد٬شماره صفحه.
۳.عبارت لاتین به صورت پاورقی بیاید.
۴.به منابع دست اول ارجاع داده شود.
شیوه بررسی و چاپ مقالات
۱. درج نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی، نشانی، یست الکترونیکی و شماره تلفن پژوهشگر ضروری است.
۲. مقالات را به صورت تایپ شده در محیط ۲۰۱۰ Word 
۳. حجم مقالات حداکثر ۶۰۰۰ کلمه باشد و از ارسال مقالات دنباله دار پرهیز نمایید.
 ۴.مقالات رسیده پس از تأیید داوران و تأیید سردبیر، چاپ خواهد شد .
۵.مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا همزمان به مجله دیگری ارسال شود.
۶.مقاله ارسالی در صورت تایید و یا عدم تأیید بازگردانده نمی شود.
رعایت اخلاق پژوهش
۱. مقاله باید از اصالت برخوردار باشد و نویسندگان به هنگام نقل مطالب از آثار دیگران رعایت امانت را بنمایند.
۲. نویسندگان متعهد به صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی هستند.
در صورت اثبات سرقت علمی در هر مرحله ای (پذیرش و چاپ) عدم اعتبار مقاله٬ از طرق مختلف اطلاع رسانی خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معارف حدیثی:
http://hadith.maaref.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب